Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2013-12-15
w miejscowości
    Wiede??

Pi?tkowy koncert kol?d w j?zyku polskim i niemieckim mia?? miejsce w ko??ciele parafialnym w podwiede??skim Gablitz. W sobot? ch??r koncertowa?? w samej katedrze ??w. Szczepana, prezentuj?c arcydzie??a muzyki ??wiatowej. Wreszcie w niedziel?, polskie pie??ni patriotyczne i religijne, Limanowianie za??piewali w ko??ciele ??w. J??zefa na Kahlenbergu.