Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-06-13
w miejscowości
    Ko??ci???? w Tarnowie

13 czerwca godzina 11:00 - diecezjalne uroczysto??ci z okazji zako??czenia Peregrynacji Obrazu Jezusa Mi??osiernego i relikwii ??w. s Faustyny i ??w. Jana Paw??a II w diecezji tarnowskiej - Ko??ci???? pw. B??ogos??awionej Karoliny K??zk??wny w Tarnowie.