Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-03-28
w miejscowości
    S??opnice Dolne

Ch??r Mieszany CANTICUM IUBILAEUM pod dyrekcj? Marka Michalika, dzia??aj?cy przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej przygotowa?? nabo??e??stwo, kt??re odb?dzie si? 28 marca (pi?tek) o godzinie 19:00 w ko??ciele p.w. Jana Paw??a II w S??opnicach Dolnych.
Droga Krzy??owa z B??ogos??awionym Janem Paw??em II